Dozvoljene ekstenzije datoteka: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .doc, .pdf, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .csv, .eml, .msg, .zip, .html, .htm

Odustani